Cookies, privatliv og politik

Ja, sikke en cocktail.

Selvom der hverken er sprøde cookies eller kolde cocktails i vente, kan du læse lidt om de data jeg indsamler og bruger. Har du en kommentar? Lad os drikke en kold øl på det over telefonen.

 

Cookie- og privatlivspolitik hos RRmarketing

Introduktion

Når du besøger vores website indsamles der oplys­ninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplys­ninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke infor­ma­tioner der indsamles, deres formål og hvilke tredje­parter, der har adgang til dem.

 

Cookies

Websitet anvender “cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsva­rende med det formål at genkende den, huske indstil­linger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://​minecookies​.org/​c​o​o​k​i​e​h​a​n​d​t​ering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Websitet indeholder cookies fra tredje­parter, der i varie­rende omfang kan omfatte:

Du kan se den komplette liste over cookies vi bruger, samt læse om hvordan disse behandles på siden for cooki­epo­litik.

 

Hvilke personlige data vi indsamler og hvorfor vi indsamler det

Generelt

Perso­nop­lys­ninger er alle slags infor­ma­tioner, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne infor­ma­tioner. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, deltager i konkur­rencer eller under­sø­gelser, registrerer dig som bruger eller abonnent, øvrig brug af services eller foretager køb via websitet.

Vi indsamler og behandler typisk følgende typer af oplys­ninger: Et unikt ID og tekniske oplys­ninger om din computer, tablet eller mobil­te­lefon, dit IP-nummer, geografisk placering, samt hvilke sider du klikker på (inter­esser). I det omfang du selv giver eksplicit samtykke hertil og selv indtaster infor­ma­tio­nerne behandles desuden: Navn, telefon­nummer, e‑mail, adresse og betalings­op­lys­ninger. Det vil typisk være i forbin­delse med opret­telse af login eller ved køb.

 

Sikkerhed

Vi behandler dine perso­nop­lys­ninger sikkert og fortroligt i overens­stem­melse med gældende lovgivning, herunder person­da­ta­for­ord­ningen og databe­skyt­tel­ses­loven.
Dine oplys­ninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere relevant.
Vi har truffet tekniske og organi­sa­to­riske foran­stalt­ninger mod, at dine oplys­ninger hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offent­lig­gjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkom­mendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen.

 

Formål

Oplys­nin­gerne bruges til at identi­ficere dig som bruger og vise dig de annoncer, som vil have størst sandsyn­lighed for at være relevante for dig, at registrere dine køb og betalinger, samt at kunne levere de services, du har efter­s­purgt, som f.eks. at fremsende et nyhedsbrev. Herudover anvender vi oplys­nin­gerne til at optimere vores services og indhold.

 

Periode for opbevaring

Oplys­nin­gerne opbevares i det tidsrum, der er tilladt i henhold til lovgiv­ningen, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karak­teren af oplys­ningen og baggrunden for opbevaring. Det er derfor ikke muligt at angive en generel tidsramme for, hvornår infor­ma­tioner slettes.

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommen­tarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opføl­gende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderationskø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige infor­mation de giver til deres bruger­profil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige infor­mation til enhver tid (med den undta­gelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets admini­stra­torer kan også se og redigere den information.

 

Videregivelse af oplysninger

Data om din brug af websitet, hvilke annoncer, du modtager og evt. klikker på, geografisk placering, køn og alder­s­segment m.v. videre­gives til tredje­parter i det omfang disse oplys­ninger er kendt. Du kan se hvilke tredje­parter, der er tale om, i afsnittet om “Cookies” ovenfor. Oplys­nin­gerne anvendes til målretning af annoncering.

Vi benytter herudover en række tredje­parter til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udeluk­kende oplys­ninger på vores vegne og må ikke anvende dem til egne formål.

Videre­gi­velse af perso­nop­lys­ninger som navn og e‑mail m.v. vil kun ske, hvis du giver samtykke til det. Vi anvender kun databe­handlere i EU eller i lande, der kan give dine oplys­ninger en tilstræk­kelig beskyttelse.

 

Kommentarer

Når besøgende skriver kommen­tarer på webstedet, indsamler vi de data, som vises i kommen­tar­for­mu­laren, og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anony­mi­seret streng som er oprettet ud fra din e‑mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjene­stens privat­livspo­litik er tilgæn­gelig her: https://​automattic​.com/​p​r​i​vacy/. Efter godken­delse af din kommentar, vil dit profil­billede være synligt for offent­lig­heden sammen med din kommentar.

Besøgendes kommen­tarer kan muligvis blive kontrol­leret af en automatisk spam-genken­delse tjeneste.

 

Medier

Hvis du uploader billeder til webstedet, så bør du undlade at uploade billeder med indlejrede lokali­tetsdata (EXIF GPS) inklu­deret. Besøgende på webstedet kan downloade og udtrække alle lokali­tetsdata fra billeder på webstedet.

 

Cookies

Hvis du skriver en kommentar på vores websted, kan du vælge at gemme dit navn, e‑mailadresse og websted i cookies. Disse er til din bekvem­me­li­gehed, så du ikke skal udfylde dine oplys­ninger igen, når du skriver endnu en kommentar. Disse cookies vil holde i et år.

Hvis du har en konto, og du logger ind på dette websted, vil vi opsætte en midler­tidig cookie for at afgøre om din browser accpe­terer cookies. Denne cookie indeholder ikke nogen personlige data og fjernes, når du lukker browseren.

Når du logger ind, vil vi opsætte en række cookies og gemme din login­in­for­mation og dine valg af skærm­visning. Login cookies holder i to dage, og skærmvalg cookies holder i et år. Hvis du vælger “Husk mig”, vil dit login holde i to uger. Hvis du logger ud af din konto, vil login cookierne forsvinde.

Hvis du redigerer eller udgiver en artikel, vil en yderligere cookie blive gemt i din browser. Denne cookie indeholder ikke nogle personlige data og opgiver simpelthen indlægsID på den artikel, du lige har redigeret. Den udløber efter 1 dag.

 

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredje­parts sporing, og overvåger din inter­aktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din inter­aktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og en logget ind på det websted.

 

Indsigt og klager

Hvis du har en konto på dette websted, eller har skrevet kommen­tarer, kan du bede om en ekspor­teret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbe­fatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af admini­strative, lovmæssige eller sikker­heds­mæssige grunde.

Du har ret til at få oplyst, hvilke perso­nop­lys­ninger, vi behandler om dig i et almin­deligt format (dataporta­bi­litet). Du kan desuden til enhver tid gøre indsi­gelse mod, at oplys­ninger anvendes. Du kan også tilba­ge­kalde dit samtykke til, at der bliver behandlet oplys­ninger om dig. Hvis de oplys­ninger, der behandles om dig, er forkerte har du ret til at de bliver rettet eller slettet. Henven­delse herom kan ske til: . Hvis du vil klage over vores behandling af dine perso­nop­lys­ninger, har du også mulighed for at tage kontakt til Datatil­synet.
Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine perso­nop­lys­ninger, eller at vi skal begrænse behand­lingen af dine perso­nop­lys­ninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e‑mailadresse.

 

Udgiver

Websitet ejes og publi­ceres af:

RRmarketing
Bakke­gårds Allé 35, 5550 Langeskov
Telefon: 42434541
Email:

 

Skal vi snart igang?

Dine konkur­renter venter ikke. Få din hjemmeside eller facebook sat i vandet.
Få et gratis estimat på din opgave